nav moblie
Về Secoin

Chứng nhận 5S

Toàn bộ hệ thống các văn phòng và nhà máy của Secoin đã được đào tạo, áp dụng và nhận chứng nhận thực hành tốt 5S theo tiêu chuẩn Nhật Bản: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng).

Việc áp dụng 5S là nền tảng cơ bản để tạo điều kiện thuận lợi cho Secoin trong việc triển khai các chương trình cải tiến khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp Secoin nâng tầm và ngày càng phát triển.  


 
Đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương                    Hiện trường đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương 
                      Đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương                                      Hiện trường đào tạo 5S tại nhà máy Secoin Bình Dương                        

Trao bằng chứng nhận 5S tại văn phòng Secoin                   Hiện trường đào tạo 5S tại văn phòng Secoin
                                                 Trao bằng chứng nhận 5S tại văn phòng Secoin                                                 Hiện trường đào tạo 5S tại văn phòng Secoin


Xem thêm:
zalo secoin