/uploaded/slide/Banner%20san%20pham%20Secoin.png

Phụ kiện Ngói sóng tròn

 
TÊN PHỤ KIỆN HÌNH ẢNH
BN1- Ngói bò nóc

Miền Bắc

 


Miền Trung
Miền Nam

 
BN2 - Ngói bò cuối nóc

Miền Bắc

 


Miền Trung
Miền Nam

 
BN3 - Ngói bò cuối mái

Miền Bắc

 


Miền Trung
Miền Nam

 
BC1 - Ngói bò cạnh

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
BC2 - Ngói bò cuối cạnh

Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam


 
B2L - Ngói bò góc vuông

Miền Trung
Miền Nam


 
B3T - Ngói bò chạc 3 chữ T

Miền Trung
Miền Nam


 
B3Y - Ngói bò chạc 3 chữ Y

Miền Trung
Miền Nam


 
B4A - Ngói bò chạc tư

Miền Trung
Miền Nam


 
BLN - Ngói lót nóc

Miền Bắc

 
Xem thêm:
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua