nav moblie
Về Secoin

Nhãn hiệu hàng hóa

 
STT Danh mục Nội dung Ngày cấp Nơi cấp
1 Thương hiệu Secoin tại nước ngoài Đăng ký thương hiệu Secoin tại gần 20 nước trên nhiều Châu lục 05/01/2010 Cơ quan có thẩm quyền tại các nước sở tại
2 Thương hiệu Secoin trong nước Đăng ký thương hiệu Secoin tại Việt Nam
 
04/05/2007 và 22/12/2017 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
3 Thương hiệu Seterra Đăng ký thương hiệu Seterra tại Việt Nam 23/02/2000 và 21/12/2015 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
4 Kết tinh giá trị/ Capture the Value Slogan của Secoin 16/12/2009 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
5 Luôn tạo ra sự mới lạ / Always Original Slogan cho sản phẩm của Secoin 30/11/2009 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
6 Vua gạch ngoài trời Slogan cho sản phẩm của Secoin 30/11/2009 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
7 Coverd in Colour Slogan cho sản phẩm của Secoin 27/05/2010 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
8 Thương hiệu Terrazzo Thương hiệu cho sản phẩm của Secoin 16/08/2012 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
9 Thương hiệu Thanh Danh Thương hiệu cho sản phẩm của Secoin 01/03/2017 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
10 Thương hiệu Envy Thương hiệu cho sản phẩm của Secoin 24/02/2014 và 31/07/2014 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
11 Thương hiệu Sekeo Thương hiệu cho sản phẩm của Secoin 06/04/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ
12 Thương hiệu Seron Thương hiệu cho sản phẩm của Secoin 06/04/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Xem thêm:
zalo secoin