nav moblie
Phát triển bền vững

CSI-100

Giấy chứng nhận CSI - 100 Doanh nghiệp bền vững


 
CSI -100 nhằm đánh giá, tập hợp và biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường.

CSI - 100  biểu dương những doanh nghiệp có thành tích tốt trong thúc đẩy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; Nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc; và kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người và quyền trẻ em.
zalo secoin