nav moblie
Về Secoin

Thương hiệu quốc gia


Thương hiệu Quốc gia 2022 - 2024
 
Thương hiệu Quốc gia 2022 -2024

Thương hiệu Quốc gia 2020 - 2022
 
 

Thương hiệu Quốc gia 2020 - 2022
 
 
Thương hiệu Quốc gia 2018 - 2020
 
  Thương hiệu Quốc gia 2018 - 2020
 

Thương hiệu Quốc gia 2016 - 2018
 
Thương hiệu Quốc gia 2016 - 2018
     
 
Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Secoin vinh dự được công nhận là Thương hiệu quốc gia 2016 - 2018
 
  Công ty Cổ phần Secoin vinh dự được công nhận là Thương hiệu quốc gia 2018-2020
 
 
Lễ công bố Secoin được Chính phủ công nhận là Thương hiệu quốc gia
 
  Lãnh đạo Secoin và các Thương hiệu quốc gia của Việt Nam gặp mặt Chủ tịch nước Việt Nam 
 
 
Chủ tịch Secoin nhận lưu niệm từ Chủ tịch nước dành cho Thương hiệu quốc gia của Việt Nam   Lãnh đạo Secoin cùng Bộ Trưởng công thương của Việt Nam tại lễ công nhận Thương hiệu quốc gia 


Xem thêm:
zalo secoin