nav moblie
Về Secoin

ISO về dịch vụ khách hàng

Toàn bộ hệ thống sản xuất và kinh doanh của Secoin tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam được áp dụng tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng ISO 10001 và tiêu chuẩn xử lý khiếu nại khách hàng ISO 10002 nhằm đáp ứng các nguyên tắc về qui cách ứng xử, thỏa mãn của khách hàng.
 
 
zalo secoin